x

Ja, ik wil DoSocial Nieuws ontvangen

ANBI gegevens

ANBI gegevens

Stichting DoSocial heeft een ANBI-status
Donaties aan Stichting DoSocial zijn fiscaal aftrekbaar voor zowel bedrijven als particulieren.

Giftenaftrek particulieren:
U kunt meer doneren, zonder dat het u meer kost. Dit geldt zowel voor een eenmalige gift als een periodieke schenking. Met onze ANBI-status valt Stichting DoSocial ‘instellingen die het algemeen nut beogen’. Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting wanneer deze meer dan 1% van uw inkomen bevat (dit geldt tot een maximum van 10%).

Giftenaftrek bedrijven:
Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Hiervoor bestaan specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor particulieren. Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen is er sinds 2012 geen drempel meer voor giftenaftrek.

Maximum
Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden.

Giften moeten schriftelijk aantoonbaar zijn.
De regelgeving rondom giftenaftrek is complex. Vraag advies aan een belastingadviseur.

Algemene informatie
Stichting DoSocial
KvK nr. 57918759
RSIN nr. 852792049/BTW nr. NL852792049.B01

Postadres: De Vutter 1 , 5221 BD ’s-Hertogenbosch
Telefoon: +31 646081493
E-mail: bedrijfsbureau@dosocial.nl
Website: www.dosocial.nl

IBAN: NL08ABNA0434373109
BIC: ABNANL2A

De bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit 3 natuurlijke personen. De samenstelling van het bestuur vindt u onder het hoofdstuk “contact”. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Raad van Toezicht
Op dit moment is er geen Raad van Toezicht.
Daarnaast treft u onder het hoofdstuk “contact” de commissieleden vanuit de partners aan die de Stichting ondersteunen met sociale uren.

Medewerkers
De Stichting maakt zowel gebruik van de aangeboden expertise en uren van medewerkers van de aangesloten partners als van vrijwilligers. Het bedrijfsbureau is aangesteld door de Stichting en bestaat uit 2 professionele krachten.

Doelstelling van de Stichting
DoSocial initieert, promoot en vormt een platform voor, door en ten behoeve van welzijnsinitiatieven in- en gelieerd aan de zorg(branche), alsmede het ondersteunen van initiatieven en projecten op het terrein van welzijnsinitiatieven in de zorg(branche), waardoor en/of waarbij structureel een waarde wordt toegevoegd aan een langdurig verblijf van hulpbehoevenden in de zorg.

Hoofdlijnen van het beleid
Stichting DoSocial wil deze doelstelling bereiken via de Sociale Voorraadkast waar vraag en aanbod bij elkaar komt. Deze Sociale Voorraadkast is er voor iedereen. Hiermee is DoSocial matchmaker tussen vraag en aanbod, bedrijfsleven en welzijnsinitiatieven. Door de inzet van de nieuwe sociale valuta “crowdfunding” worden welzijnsprojecten en -initiatieven op zowel lokaal als nationaal niveau structureel ondersteund met expertise, middelen, handjes en funding.

Het bestuur van DoSocial, gefaciliteerd door het bedrijfsbureau van de Stichting, beoordeelt en selecteert eigen DoSocial projecten die voldoen aan de gestelde eisen, oftewel DoSocial-waardig zijn en zullen worden gerealiseerd met de partners van DoSocial.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten
DoSocial realiseert met behulp van expertise, middelen en handjes welzijnsprojecten en
-initiatieven die een structurele bijdrage leveren aan het beste jaar ooit van hulpbehoevenden. De projecten die uitgevoerd zijn staan genoemd onder hoofdstuk Home en Projecten van de website.

Financiële verantwoording
De jaarrekening 2013 is opgemaakt door Derison Advies Helmond en door bestuur DoSocial accoord bevonden. Voor 2014 zal de boekhouding gevoerd worden door Erwich ABC te Den Haag.